Workout Anytime - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Workout Anytime - Elizabethton
# 20 of 28
33,124 Calories

Challenge Totals

Riders 25
# Bikes 2
Miles 903
Miles / Bike 452
Calories 33,124
Calories / Bike 16,562
Score 1,358,120
Guest Calories 18,165
Rank
Rider
Calories
1
  40-49
5,612
2
  40-49
1,324
3
  20-29
1,240
4
  20-29
1,071
5
  30-39
1,043
6
  60-69
1,010
7
  60-69
925
8
  60-69
868
9
  40-49
591
10
  20-29
258
11
  60-69
220
12
  20-29
95
13
  30-39
80
14
  20-29
78
14
  20-29
78
16
  50-59
70
17
  70-79
64
17
  50-59
64
19
  30-39
62
20
  20-29
52
21
  40-49
44
22
  40-49
42
23
  20-29
38
24
  30-39
30
25
  20-29
0
1 to 25 of 25