Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 1 of 4
97,969 Calories

Challenge Totals

Riders 19
# Bikes 3
Miles 2,540
Miles / Bike 847
Calories 97,969
Calories / Bike 32,656
Score 1,641,215
Guest Calories 69,310
Rank
Rider
Calories
1
  40-49
8,938
2
5,017
3
  30-39
4,115
4
  20-29
2,224
5
  30-39
1,408
6
  20-29
1,346
7
  30-39
921
8
  30-39
913
9
  40-49
735
10
  20-29
607
11
  20-29
458
12
  20-29
451
13
  30-39
416
14
  30-39
296
15
  30-39
209
16
  40-49
194
17
  30-39
191
18
  20-29
174
19
  40-49
46
1 to 19 of 19