Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 1 of 4
25,734 Calories / Bike

Challenge Totals

Riders 22
# Bikes 3
Miles 2,262
Miles / Bike 754
Calories 77,202
Calories / Bike 25,734
Score 998,453
Guest Calories 40,684
Rank
Rider
Calories
1
  40-49
19,871
2
  20-29
2,868
3
  20-29
1,936
4
  30-39
1,857
5
  20-29
1,809
6
  20-29
1,296
7
1,246
8
  40-49
1,048
9
  20-29
961
10
  30-39
892
11
832
12
  30-39
604
13
  30-39
506
14
  30-39
230
15
  20-29
190
16
  30-39
85
17
  20-29
68
18
  60-69
62
19
  30-39
61
20
  20-29
49
21
  30-39
30
22
  20-29
17
1 to 22 of 22